Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, No: 85A/1, Ataşehir/İstanbul


  İletişim : +90 (216) 442 25 53, +90 (546) 442 25 53

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Barbaros Mah. Sütçüyolu Cad. No:85/2 Ataşehir, İstanbul adresinde hizmet veren ve 3880722370 Vergi Kimlik Numaralı FNBA SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“CAMPALLE”) tarafından hazırlanmıştır.

CAMPALLE olarak gerçekleştirmiş olduğumuz CAMPANNELER BULUŞUYOR etkinliğinde (Etkinlik) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve alt mevzuat uyarınca, https://www.allesaglik.com/campanneler-bulusuyor-katilim-formu/ üzerinden bizimle paylaşmış olduğunuz kimlik kategorisinde yer alan; eşinizin ve sizin adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız; iletişim kategorisinde yer alan; elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz ve sağlık güvenlik verileri kategorisinde yer alan HES kodunuz mevzuatta öngörülen şekilde CAMPALLE tarafından, yine CAMPALLE’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, CAMPALLE’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlar çerçevesinde depolanacak ve yine aynı sebeplere bağlı olarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Ayrıca Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bununla beraber kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Bununla birlikte, etkinlik sürecinde CAMPALLE çalışanları ve/veya kurum adı CAMPALLE sosyal paylaşım sayfalarında açıklanmış işbirlikçileri tarafından çekilebilecek her türlü fotoğraf ve videoların, yalnızca izniniz dahilinde CAMPALLE’nin web sayfası ve sosyal medya hesaplarında, broşür ve katalog çekimlerinde, davetiyelerde yayımlanıp kullanılabilecektir.

Ayrıca CAMPALLE’ye ait sosyal paylaşım siteleri ve internet sitelerinde etkinlik kapsamında isimleri açıkça açıklanmış olan anlaşmalı firmalar/kişiler ile yalnızca izniniz dahilinde kişisel bilgileriniz ve etkinlik süresince çekilmiş olan fotoğraf ve videolarınız paylaşılabilecektir.
Kanun’un 11. Maddesi kapsamında campalle@allesaglik.com adresine mail göndererek belirtmiş olduğunuz kişisel verilerinizin; ; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.