Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, No: 85A/1, Ataşehir/İstanbul


  İletişim : +90 (216) 442 25 53, +90 (546) 442 25 53

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatılmış Onam Formu

RIZA METNİ

Şirketimiz ALLE SAĞLIK HİZMETLERİ TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. (“ALLE” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin ALLE tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ALLE tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri ALLE Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, ALLE iş ortakları tarafından ALLE müşterilerine ALLE’de kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri taleplerini tespit kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ALLE içi Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, ALLE’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve verilen hizmetleri en iyi şekilde sunabilme gayesiyle Şirket faaliyetleri kapsamında hastalardan geri dönüş alınması amacıyla gerekli raporlamaların, incelemelerin ve anket çalışmalarının yapılması vb. amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda ALLE’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ALLE’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde de ayrıca belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

ALLE tarafından gerçekleştirilecek Anket kapsamında vereceğim bilgiler işlenerek anket sonucunda tarafımı da içeren kimliğimi belirlenebilir kılmayacak şekilde anonimleştirilerek Veri Sorumluları tarafından saklanacak ve istatistiksel amaçlı olarak kullanılabilecektir.

Bu kapsamda kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına Onay ve izin veriyorum.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

ALLE SAĞLIK HİZMETLERİ TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. bünyesinde hizmet alan hekimlerin hastalarına ilişkin paylaşılan kişisel veriler bakımından 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, tarafların yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla ve size en iyi şekilde hizmet sağlayabilmemiz için tarafımızla paylaşmanız gereken ve tarafımıza sağlamadığınız takdirde size hizmet verebilmemizin mümkün olamayacağı ya da çok zorlaşacağı kayıt, iletişim, tanı, teşhis, tedavi ve ameliyata ilişkin her türlü kişisel veriniz (ad-soyad, e-mail adresi), mevzuatta öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak ALLE tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kimliğinizi teyit etme, Kamu sağlığının korunması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, muayenehane ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, Muayenehane Yönetimi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, verilen hizmetleri en iyi şekilde sunabilme gayesiyle Şirket faaliyetleri kapsamında hastalardan geri dönüş alınması amacıyla gerekli raporlamaların, incelemelerin ve anket çalışmalarının yapılması vb. amaçlarıyla, araştırma yapılması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi yetkilisi tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi olup, bu gibi amaçlar çerçevesinde depolanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Bununla birlikte, ALLE SAĞLIK HİZMETLERİ TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ., onam konusu verileri, muayenehanenin hukuki yükümlülükleri ve çalışma prensipleri doğrultusunda; taraf olduğu bir sözleşmenin ifasını gerçekleştirebilme veya bir sözleşme yapılmadan önce talebiniz doğrultusunda adımlar atılabilmesi için, kontrolörün tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacıyla, sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması için, yasal süreçlerin işlemesi için yargı organları tarafından kişisel verilerin talep edilmesi, veri işleme faaliyetinin koruyucu hekimlik veya meslek hekimliği amaçları doğrultusunda gerekli olması, kamu yararına yönelik bilimsel araştırma veya istatistiki amaçlar ve benzeri yasalar ile öngörülmüş sebeplerle; kendi iradesiyle veya talep üzerine fiziki ortamda veya elektronik ortamda işleme, yurt içi/yurt dışı işbirliği içinde olduğu iş ortaklarına, tedarikçilerine, sigorta şirketlerine, SGK gibi kamu kuruluşlarına vb. diğer işbirliği yaptığı kişilere işin niteliği gereği ve taraf olduğu sözleşmelerin ifası amacıyla aktarma hakkı mevcuttur.

Ayrıca ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmemiz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla da aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Tüzük uyarınca, hastamemnuniyeti@allesaglik.com adresine mail göndererek tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya sizinle ilgili işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etmeye, işleme faaliyetine itiraz etmeye, bir denetim makamına şikayette bulunmaya, otomatik yollarla veri işlenen durumlarda kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta almaya ve bu verileri kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın başka bir kontrolöre iletmeye, hatta teknik açıdan uygulanabilirlik mevcutsa doğrudan bir kontrolörden diğerine verilerinizi göndermeye (veri taşınabilirliği) hakkınız bulunmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin tarafımızca ne kadar süre saklanacağı size sunacağımız hizmetle doğrudan bağlantılı olduğundan, net bir süre verilememektedir. Muzdarip olduğunuz hastalık, tedavinizin ne kadar süreceği, tedavi sonrasında ne kadar süre ile sağlık durumunuzun çalışanlarımız tarafından takip edileceği gibi hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre belirlenecek ve bu süreden mutlaka haberdar edileceksiniz

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından ve ALLE Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Hekim, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. ALLE’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) ALLE SAĞLIK HİZMETLERİ TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. (aşağıda kısaca “ALLE” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve internet sitemiz (aşağıda kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini oluşturmaktadır. ALLE bu Politika’yı internet sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne Göre Kullanım Amacına Göre Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre
 • Oturum çerezleri
 • Kalıcı çerezler
 • Zorunlu/Teknik Çerezler
 • Analitik Çerezleri
 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler
 • Hedefleme/Reklam Çerezleri
 • Birinci Parti Çerezler
 • Üçüncü Parti Çerezler

 

KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER

 • Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.

Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

 • Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır.

Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

 • Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

 • Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

 • Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.
 • Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Sitelerimizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

 • İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
 • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.