Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, No: 85A/1, Ataşehir/İstanbul


  İletişim : +90 (216) 442 25 53, +90 (546) 442 25 53

ALLE Zone Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Barbaros Mah. Sütçü Yolu Cad. No:85/2 Ataşehir / İstanbul adresinde hizmet veren ve 3880638488 Vergi Kimlik Numaralı ALLE SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ (bundan böyle “ALLE Zone” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup, ALLE Zone, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir. İşbu aydınlatma metni ilgili kanun kapsamında hazırlanmıştır.

  1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bizimle paylaştığınız kimlik kategorisinde yer alan; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız; iletişim kategorisinde yer alan; elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz; fiziksel mekan güvenliği kategorisinde yer alan güvenlik kamerası kayıtları olarak tanımlanan kişisel veriler, Finans kategorisindeki banka hesap bilgileri ile edimlerin ifası için gereken tüm kişisel verilerinizi ifade eder.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. KVKK uyarınca, ALLE Zone ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak ALLE Zone ve çalışanları kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak işlenecektir. https://www.allesaglik.com/alle-zone-bilimsel-toplanti-basvuru-formu/  sitemizdeki kayıt formlarında bazı kişisel bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, adresiniz, telefon numaralarınız, mesleğiniz, çalıştığınız kurum, şehriniz) vermeniz talep edilmektedir. Topladığımız bilgiler, firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde saklanmaktadır. Bahsedilen kişisel bilgileriniz, sitemizde yayınlanacak canlı yayınlar ve videolar ile ilgili bilgi vermek, kongre ve toplantılarımız ile ilgili bilgi vermek, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimiz hakkında sizinle irtibata geçmek, isteklerinize yanıt vermek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda tarafınıza günlük, haftalık ya da aylık bilgilendirme e-postaları ya da mesajları gönderilebiliriz. Dilediğiniz zaman bu e-posta veya mesajlarla yapılan bilgilendirmeler hakkında değişiklik yapma, vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.

 

Bu doğrultuda; aşağıda detayları yazılı amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz depolanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir:

– https://www.allesaglik.com/ sitesi üzerinde yapılacak faaliyetlerin yürütülmesi, hizmetlerin sağlanması,

– Sözleşme ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilerimize, üyelerimize ve katılımcılarımıza destek hizmeti sağlamak,

– Müşterilerimizin, üyelerimizin, katılımcılarımızın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesini sağlamak,

– Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine

getirilmesini sağlamak,

– https://www.allesaglik.com/ sitesindeki ve ona bağlı sosyal medya (@furkankayabasoglu &  @allesaglik) araçlarındaki programların, canlı yayınların, kongrelerin, toplantıların yönetiminin ve bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

– Canlı yayınlar, kongreler, toplantılar hakkında bilgilendirilmenin sağlanması,

– Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

– Pazarlama, Uyumluluk yönetimi, Reklam ve Yasal raporlamalar ile Faturalandırma gerçekleştirmek,

– Etkinlik, Organizasyon, Toplantı ve Kongre yönetimi,

– Açık rıza ve talep yönetimi doğrultusunda ürün ve hizmet sunumu/tanıtımı,

– Paylaşılması gereken önemli bilgilerin kişisel iletişim verileri üzerinden iletilmesi,

– Dijital veya fiziksel ortamlarda işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

– Hukuk işlerinin icrası/takibi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

– Şikâyet ve memnuniyet yönetimi ile Gerekli hallerde yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi,

– Ziyaretçi/üye/katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

– Güvenlik uygulamaları nedeniyle topluluk binalarında kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

– Sözleşme ve teknolojinin gerekliliklerine uygun şekilde yapabilmek amacıyla sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,

– Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek,

– İletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms, e-posta ve dijital kanallar yoluyla bilimsel ürün bilgilendirmesi yapılması,

– Veri ve bilgi aktarılması, Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,

– Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,

– Tıbbi uzmanlık alanınız ile ilgili size özel uygun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, amaçları ile KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenecektir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz ALLE Zone tarafından, iş ilişkisinin devamı esnasında, birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ile kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, şirket çalışanları, acenteler vb. hizmetleri sunan şirketlerle), etkinlik için yardımcı üçüncü kişi firmaları başta olmak üzere anlaşmalı kurumlar, hukuki ve mali işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi amaçlarıyla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile karşılıklı kabul edilen gizlilik politikaları çerçevesinde kişisel veriler paylaşılmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİYOR?

Kişisel verileriniz ALLE Zone tarafından, iş ilişkisinin devamı esnasında, birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız  firmalardan başka FNBA Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ticari ünvanlı firma olmak üzere üstün gizlilik prensipleri çerçevesinde paylaşılmaktadır. Bu kapsamda ALLE Zone özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği için ilgili firmanın ve çalışanlarının erişimini kısıtlandırmış olup, danışmanlık ve hizmet ilişkisinde bulunduğumuz bu firmanın ve/veya çalışanlarının özel nitelikli kişisel verilerinize erişimi minimalize edilmiştir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Tüzük uyarınca, info@allesaglik.com adresine mail göndererek veya Barbaros Mah. Sütçü Yolu Cad. No:85/2 Ataşehir / İstanbul adresine posta yoluyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya sizinle ilgili işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etmeye, işleme faaliyetine itiraz etmeye, bir denetim makamına şikayette bulunmaya, otomatik yollarla veri işlenen durumlarda kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta almaya ve bu verileri kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın başka bir kontrolöre iletmeye, hatta teknik açıdan uygulanabilirlik mevcutsa doğrudan bir kontrolörden diğerine verilerinizi göndermeye (veri taşınabilirliği) hakkınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. ALLE Zone, söz konusu talepleri değerlendirerek talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. ALLE Zone taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.